Open the calendar popup.

PitcherPlayerInn.OutsBaseScorePlayLIREWEWPARE24
K CorreiaE Bonifacio10___0-0Emilio Bonifacio grounded out to second (Grounder).0.870.5452.3 %-.023-0.2500
K CorreiaS Drew11___0-0Stephen Drew flied out to right (Fly).0.630.2853.9 %-.016-0.1700
K CorreiaE Byrnes12___0-0Eric Byrnes singled to right (Fly).0.410.1152.6 %.0120.1300
K CorreiaT Clark121__0-0Tony Clark struck out swinging.0.790.2454.9 %-.023-0.2400
E GonzalezR Davis10___0-0Rajai Davis grounded out to third (Grounder).0.870.5452.7 %-.023-0.2501
E GonzalezN Schierholtz11___0-0Nate Schierholtz flied out to left (Fliner (Liner)).0.630.2851.1 %-.016-0.1701
E GonzalezR Durham12___0-0Ray Durham flied out to center (Fly).0.410.1150.0 %-.011-0.1101
K CorreiaM Reynolds20___0-0Mark Reynolds flied out to left (Fly).0.930.5452.4 %-.024-0.2500
K CorreiaC Young21___0-0Chris Young struck out swinging.0.660.2854.1 %-.017-0.1700
K CorreiaJ Upton22___0-0Justin Upton singled to right (Grounder).0.430.1152.8 %.0130.1300
K CorreiaJ Upton221__0-0Justin Upton advanced on a stolen base to 2B.0.840.2451.8 %.0100.0900
K CorreiaC Snyder22_2_0-0Chris Snyder walked.1.180.3450.8 %.0110.1200
K CorreiaE Gonzalez2212_0-0Edgar Gonzalez grounded out to third (Grounder).1.700.4655.2 %-.045-0.4600
E GonzalezB Bonds20___0-0Barry Bonds flied out to center (Fly).0.920.5452.9 %-.024-0.2501
E GonzalezB Molina21___0-0Bengie Molina flied out to center (Fly).0.680.2851.1 %-.017-0.1701
E GonzalezD Ortmeier22___0-0Dan Ortmeier flied out to left (Fliner (Fly)).0.440.1150.0 %-.011-0.1101
K CorreiaE Bonifacio30___0-0Emilio Bonifacio grounded out to third (Grounder).0.990.5452.6 %-.026-0.2500
K CorreiaS Drew31___0-0Stephen Drew grounded out to third (Grounder).0.730.2854.4 %-.018-0.1700
K CorreiaE Byrnes32___0-0Eric Byrnes lined out to shortstop (Liner).0.470.1155.6 %-.012-0.1100
E GonzalezP Feliz30___0-0Pedro Feliz struck out swinging.0.990.5453.1 %-.026-0.2501
E GonzalezO Vizquel31___0-0Omar Vizquel grounded out to shortstop (Grounder).0.730.2851.2 %-.018-0.1701
E GonzalezK Correia32___0-0Kevin Correia flied out to shortstop (Fly).0.480.1150.0 %-.012-0.1101
K CorreiaT Clark40___0-0Tony Clark singled to left (Grounder). Tony Clark out.1.080.5452.8 %-.028-0.2500
K CorreiaM Reynolds41___0-0Mark Reynolds flied out to right (Fly).0.790.2854.8 %-.020-0.1700
K CorreiaC Young42___0-1Chris Young homered (Fly).0.520.1142.1 %.1271.0010
K CorreiaJ Upton42___0-1Justin Upton struck out swinging.0.440.1143.3 %-.012-0.1100
E GonzalezR Davis40___0-1Rajai Davis singled to shortstop (Grounder).1.180.5448.0 %.0480.3901
E GonzalezN Schierholtz401__1-1Nate Schierholtz doubled to center (Fliner (Fly)). Rajai Davis scored.1.910.9363.4 %.1531.2411
E GonzalezR Durham40_2_1-1Ray Durham grounded out to second (Grounder). Nate Schierholtz advanced to 3B.1.401.1661.8 %-.015-0.2001
E GonzalezB Bonds41__31-1Barry Bonds was intentionally walked.1.650.9763.9 %.0210.2501
E GonzalezB Molina411_31-1Bengie Molina grounded into a double play to second (Grounder). Barry Bonds out at second.2.141.2250.0 %-.139-1.2201
K CorreiaC Snyder50___1-1Chris Snyder doubled to right (Fliner (Fly)).1.190.5442.0 %.0800.6300
K CorreiaE Gonzalez50_2_1-1Edgar Gonzalez sacrificed to catcher (Bunt Grounder). Chris Snyder advanced to 3B.1.561.1643.8 %-.018-0.2000
K CorreiaE Bonifacio51__31-1Emilio Bonifacio grounded out to shortstop (Grounder).1.830.9751.7 %-.079-0.5900
K CorreiaS Drew52__31-1Stephen Drew grounded out to third (Grounder).1.830.3856.8 %-.051-0.3800
E GonzalezD Ortmeier50___1-1Dan Ortmeier singled to right (Grounder).1.170.5461.4 %.0450.3901
E GonzalezP Feliz501__1-1Pedro Feliz grounded into a double play to shortstop (Grounder). Dan Ortmeier out at second.1.840.9351.5 %-.098-0.8201
E GonzalezO Vizquel52___1-1Omar Vizquel flied out to shortstop (Fly).0.590.1150.0 %-.015-0.1101
K CorreiaE Byrnes60___1-1Eric Byrnes singled to second (Grounder).1.340.5444.8 %.0520.3900
K CorreiaT Clark601__1-1Tony Clark struck out swinging.2.100.9349.8 %-.049-0.3700
K CorreiaE Byrnes611__1-1Eric Byrnes advanced on a stolen base to 2B.1.760.5547.3 %.0250.1600
K CorreiaM Reynolds61_2_1-1Mark Reynolds walked.1.830.7144.7 %.0260.2400
K CorreiaC Young6112_1-1Chris Young walked. Eric Byrnes advanced to 3B. Mark Reynolds advanced to 2B.2.810.9536.4 %.0830.6700
S MunterJ Upton611231-1Justin Upton grounded into a double play to shortstop (Grounder). Chris Young out at second.3.501.6157.7 %-.214-1.6100
E GonzalezR Winn60___1-1Randy Winn lined out to third (Fliner (Liner)).1.320.5454.3 %-.034-0.2501
E GonzalezR Davis61___1-1Rajai Davis flied out to left (Fly).0.990.2851.8 %-.025-0.1701
E GonzalezN Schierholtz62___1-1Nate Schierholtz grounded out to second (Grounder).0.690.1150.0 %-.018-0.1101
D GieseC Snyder70___1-1Chris Snyder grounded out to third (Grounder).1.550.5454.0 %-.040-0.2500
D GieseA Callaspo71___1-1Alberto Callaspo grounded out to first (Grounder).1.160.2857.0 %-.030-0.1700
D GieseE Bonifacio72___1-1Emilio Bonifacio flied out to center (Fliner (Liner)).0.790.1159.1 %-.021-0.1100
B MurphyR Durham70___1-1Ray Durham grounded out to third (Grounder).1.520.5455.1 %-.039-0.2501
B MurphyB Bonds71___1-1Barry Bonds grounded out to first (Grounder).1.170.2852.2 %-.030-0.1701
B WickmanB Molina72___1-1Bengie Molina grounded out to third (Grounder).0.820.1150.0 %-.022-0.1101
D GieseS Drew80___1-1Stephen Drew grounded out to first (Grounder).1.860.5454.8 %-.048-0.2500
D GieseE Byrnes81___1-1Eric Byrnes singled to center (Liner).1.420.2849.9 %.0500.2700
T WalkerT Clark811__1-1Tony Clark grounded into a double play to first (Grounder). Eric Byrnes out at second.2.450.5561.1 %-.112-0.5500
B WickmanD Ortmeier80___1-1Dan Ortmeier tripled to center (Fliner (Liner)).1.820.5482.4 %.2130.9201
B WickmanP Feliz80__32-1Pedro Feliz hit a sacrifice fly to left (Fly). Dan Ortmeier scored.1.771.4684.9 %.025-0.1811
B WickmanO Vizquel81___2-1Omar Vizquel doubled to center (Liner).0.430.2887.6 %.0270.4201
B WickmanR Klesko81_2_2-1Ryan Klesko flied out to left (Fly).0.770.7185.4 %-.022-0.3701
B WickmanR Davis82_2_2-1Rajai Davis flied out to right (Fly).0.840.3483.0 %-.024-0.3401
B WilsonM Reynolds90___2-1Mark Reynolds singled to center (Grounder).2.910.5471.5 %.1150.3900
B WilsonC Young901__2-1Chris Young reached on fielder's choice to shortstop (Grounder). Mark Reynolds out at second.4.570.9382.3 %-.108-0.3700
B WilsonJ Upton911__2-1Justin Upton grounded into a double play to shortstop (Grounder). Chris Young out at second.3.910.55100.0 %-.178-0.5500